Kriminalistický ústav Policie České republiky a jeho zajímavá a potřebná činnost

Historie expertní činnosti policie sahá do doby Rakousko – uherské monarchie, kdy dochází k postupnému rozšiřování poznatků různých vědních oborů a jejich uplatňování při objasňování protiprávních skutků různé intenzity. Vzniká tak a postupně se rozvíjí kriminalistika. Až do roku 1958 působí v rámci policie různé instituce, jejichž cílem je provádět expertizy z řady forenzních oborů, např. daktyloskopie, písmoznalectví, apod. Kriminalistický ústav jako takový byl v Praze založen dne 12. prosince 1958 jako útvar tehdejší Veřejné bezpečnosti.lidská lebka.jpg
V současné době je Kriminalistický ústav zaměřen na zpracovávání řady znaleckých posudků a jiných expertních vyjádření v rámci probíhajících trestních řízení, a to v celé šíři oborů, které zcela nebo zčásti spadají do oblasti kriminalistiky nebo s ní úzce souvisí. Jako příklad lze uvést trasologii, balistiku, daktyloskopii, chemii, biologii, genetiku, antropologii, apod.
Ústav má důležité postavení také jako vědecké pracoviště, kde se vyvíjejí a zkoumají nové metody pro kriminalistickou praxi.
Jedním z nejmladších oborů, kterým se ústav věnuje, je kriminalistická počítačová expertiza, která se samozřejmě mohla rozvinout až s vývojem a využíváním počítačů. Cílem tohoto oboru je analýza obsahu dat v počítačích různých typů i na datových médiích, včetně mobilních telefonů. Mezi nejvíce žádané expertizy patří bezesporu genetická analýza, tj. zejména analýza DNA umožňující identifikaci osoby. Speciální laboratoř provádí také srovnání vzorků ústních stěrů. mikroskop - detail.jpgKriminalistický ústav rovněž vede Národní databázi DNA, která je užitečným pomocníkem při řešení dosud neuzavřených případů. K nejznámějším oborům, kterým se Kriminalistický ústav věnuje, patří forenzní antropologie, která se začala rozvíjet od druhé poloviny 20. století a zkoumá a identifikuje lidské ostatky. V případě, kdy jsou k dispozici také měkké tkáně, slouží jako významný podpůrný obor, který však nabývá na významu zejména tehdy, je-li případný nález čistě kosterní a řadu kriminalistických metod tak nelze aplikovat (např. daktyloskopii).
Zájemci o vývoj kriminalistiky na našem území mohou navštívit Muzeum Policie České republiky v Praze, v rámci jehož stálé expozice se mohou seznámit s různými kriminalistickými metodami a také nejzajímavějšími konkrétními kriminálními případy.